ÁSZF

Általános szerződési feltételek / utazásra vonatkozó jogszabályok
 
A Hontravel Kft. először is kijelenti, hogy jelen megállapodásban rögzített szolgáltatásaira és az általa értékesített utazásokra a Ptk. 416. §-a és az utazási szerződésekről szóló 281/2008. számú Kormányrendelet, illetve ezek módosító kiegészítő rendelkezései az irányadók és rá nézve kötelező jellegűek. Jelen Felek között az utazási szerződés hivatalosan akkor jön létre, amikor az utazást megrendelő (utas vagy az utas képviselője) az utat megrendelte, az erre vonatkozó díjelőleget a Hontravel Kft.-nek igazoltan megfizette, jelentkezését a Hontravel Kft. elfogadta, visszaigazolta, nyilvántartásba vette. Ha az utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön létre. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén – a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utasok számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden ennek kapcsán felmerülő kárért az eljáró személy a felelős. Jogi személy esetén a Hontravel Kft. árajánlatát követő írásos megrendelés átadásával egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Szerződés létrejöhet hivatásos (bejegyzett) utazásszervező, utazásközvetítő vagy annak irodája útján is és erre vonatkozó engedéllyel kell, hogy rendelkezzen.  
 
Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Hontravel Kft., mint online utazási iroda - elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.hontravel.hu weboldalon történő foglalás, vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Az Ön online megrendelésének jóváhagyásával az alábbi magyar nyelven írt, de nem írásos szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült. A szerződés nem javítható, illetve iktatásra nem kerül. Kérjük, a megrendelés elküldése előtt olvassa el az Ön által kiválasztott utazás tájékoztatóját, programját és az általános szerződési feltételeket (ÁSZF.) Ha úgy dönt, hogy igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a www.hontravel.hu oldalán foglalást küld, akkor ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön (foglalást végző személy) és a Hontravel Kft. között létrejött. Az online felületen csak cselekvőképes természetes, ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A foglalás elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött magyar nyelvű szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt szolgáltatás részvételi díját kiegyenlíti. A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő az online foglalás menüpont alatt a szükséges adatok megadásával kiválasztott utazást elektronikusan megrendeli. A foglalási folyamat előtt Ön megismerte az utazás részleteit, elolvasta a tájékozatót, jellegzetességeit, a bruttó árakat. A foglalás érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). A Hontravel Kft. elektronikus formában leveleket küldhet Önnek, melyről e-mailben bármikor leiratkozhat.
A szerződés az utazási iroda és a foglalást végző személy – utas között jön létre. A foglalást végző személy - utas felelősségvállalása: Megrendelő tudomásul veszi, hogy foglalásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Ha az utas nem személyesen, hanem harmadik személy közreműködésével foglalja le az utat, az Iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utast. E harmadik személyt az utas képviselőjének kell tekinteni.  Amennyiben a szerződésen alapuló kötelezettségeket az utas nem teljesíti, azok az utas javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utast érintik.
 
Megrendelés mente:
Az iroda által üzemeltetett weboldalon, e-mailben, telefonon keresztül lehet foglalásokat leadni, melyeket az iroda nyilvántartja és, ha foglalást elfogadottnak tekinti az iroda is, akkor írásban, e-mailben visszaigazolja és a szerződés keretei között teljesíti. A foglalás elfogadásához az Ön és utastársainak valós adatai szükségesek, amelyeket a weboldalon az online foglalás menüpontban vagy e-mailben kell megadni. Téves vagy hamis személyazonosság megadása esetén a foglalást nem áll módunkban fogadni.
A hiányosan, hamisan, megtévesztően vagy pontatlanul megadott adatokkal a foglalás elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben kiderül, hogy a regisztrált, közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak a foglalást töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk.
A leadott utasadatok pontosságáért felelősséget nem vállalunk. A foglalás státuszáról e-mailben értesítést, visszaigazolást küldünk. Az utazások pontos időtartamát, az egyes szolgáltatások helyét, jellegét, módját, programjait és a részvételi díjat a Hontravel Kft. tájékoztatója és utazási szerződése tartalmazza. Az út megrendelésekor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik -, a teljes részvételi díj minimum 40%-a a befizetendő előleg, az iroda hozzájárulásával, speciális esetekben, kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, a Hontravel Kft. a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekintheti, függetlenül attól, hogy a visszaigazolás már megtörtént – e vagy sem. A fizetési feltételek teljesítése után automatikusan várjuk az utazáson. A fennmaradó összeg kifizetése az utazás előtt 10 nappal történik vagy az utazás iroda által megadott adott útra vonatkozó információ alapján. A részvételi díjról az iroda számlát állít ki.
 
Lemondási feltételek:
Az utasnak jogában áll az utazást bármikor lemondani. Az utazásról történő lemondást (szerződéstől történő elállást) írásban kell az utasnak, vagy minimálisan teljes bizonyító erejű magánokiratban igazolt képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjének megtennie. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás, írásban, ajánlott levélben irodánkba igazolhatóan beérkezett.
Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi, a részvételi díjhoz arányított százalékos összegben meghatározott visszatérítés fizetendő az utasnak, bánatpénz jogcímén:
A lemondás az indulás előtt 35 napon túl történik, az iroda a teljes összeget visszaküldi az utas részére (csekk és átutalási költségre az iroda igényt tarthat)
15 - 35. nap között: a befizetett összeg 40 %-a jár vissza
lemondás és az indulási idő közötti idő: 0 - 14. nap között: 0 % semmilyen összegű és jogcímű visszatérítésre sem jogosult az utas.
 
 
Az utas jogosult az utazási jogát másnak átadni, engedményezni, ha az eredeti utas helyébe lépő személy aláírásával elfogadja az utazási szerződést és megfizeti az ezzel a körülménnyel járó esetleges többletköltségeket. Az engedményezés csak a Hontravel Kft. jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és – amennyiben ez felmerül - esetleges többletköltséget megfizetésével válik érvényessé.
 
Módosítási díjak:
Utas nevének módosítása buszos utazások esetén nálunk díjtalan.
 
Abban az esetben, ha a bejelentkezett utasok létszáma nem éri el a megadott minimális utaslétszámot, a 35 főt, a Hontravel Kft. az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat. Amennyiben a fakultatív programra csak az indulás előtt Magyarországon lehet bejelentkezni, és ezt a lehetőséget az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) azt nem köteles már elfogadni, amennyiben az utazás vis major okok (előre nem látható külső körülmények, valamint túlfoglalást) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, de a befizetett összeget az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az utas kárát megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a programban csak minimális módosításra, időpontváltozásra kerül sor, vagy ha az utas azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott.
 
Fakultatív programok:
Az iroda lehetőséget nyújt egyes programok bejelentkezésére belföldö. A leadott és befizetett bejelentkezések után, a program indulása előtt 3 nappal, illetve a programra indulás előtti estén, reggelen nincs lehetőség lemondásra. Bármilyen probléma esetén azonnal, helyben kell intézkedni az idegenvezető által. A programok létszámfüggőek; változó minimumlétszám alatt nem indítják azokat.
 
Vis major okok:
 
 
Buszos utakra vonatkozólag: Az utazási iroda, vagyis az utazásszervező az autóbuszos fuvarozócégekkel kötött szerződés alapján a fuvarozónak a busz műszaki meghibásodása, vagyis ha a jármű nem tud továbbhaladni, akkor belföldön 6 órán belül kell gondoskodni a jármű javításáról vagy pótlásáról. Ezen időn túl az utazásszervező köteles az utasnak a késésből származó igazolt kárt megtéríteni, mely a közlekedési költség erejéig terjedhet. Késedelmes indulás esetén az utas elállhat a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a 36 órát. Az igénybe vett autóbusz balesete miatt keletkezett károkra a 181/2011/EK rendelet előírásait kell alkalmazni. A baleset miatt keletkezett kár megtérítését a rendelet alapján az utas az autóbusz társaságtól követelheti. A baleset miatt a kárenyhítési és segítségnyújtási kötelezettség a rendelet alapján az autóbusz társaságot terheli.
 
Mivel utazások során bármikor előfordulhat, hogy az időjárás változékony lesz, ezért irodánk túravezetői mindenképpen fenntartják a jogot, hogy rossz idő esetén – eső, köd, rossz látási viszonyok – megváltoztassák a programot. Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy túrák sorrendjének felcserélését, de különösen zord időjárás esetén – a résztvevők biztonsága, egészségük védelme érdekében – módosulhatnak vagy el is maradhatnak túrák. Ebben az esetben mindenképpen igyekszünk valamilyen más programot szervezni. Ez lehet egy másik, könnyebb túra vagy városnézés.
 
Panaszügyintézés, jogérvényesítési lehetőségek
Az Utas fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken és módon terjesztheti elő:
A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 3 napon belül, ajánlott levélben, vagy egyéb az átvétel tényét és dátumát hitelesen igazoló módon nyújthatja be a Hontravel Kft. irodájánál. Az utast – az utazásszervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt az utasnak kötelező a helyszínen bejelenteni a csoportvezetőnek/utaskísérőnek/idegenvezetőnek. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt a helyszínen már bejelentette az idegenvezetőnek, utaskísérőnek, a Hontravel Kft. helyi megbízottjának. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó körülmény, illetve cselekmény helyén a kísérő vagy szolgáltató, vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek egy példányát. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk. 306/4). A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem vagyoni jellegű) összesen semmilyen esetben sem haladhatja meg az utazási irodához befizetett összeget, illetve a törvényben meghatározott mértéket. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az iroda azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Az írásbeli panaszra, benyújtott kárigényre történő válaszadási határidő 30 nap.
 
A panasz bejelentésének elsődleges helye, az Ügyfélszolgálat:
Levelezési cím: 1095 Budapest, Ipar u. 2.A.ép. A lház 01.
+3620/437-1388
+3620/500-3652
hontravelkft@gmail.com
Amennyiben az iroda és az Utas között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az irodával való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:
 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben az Utas fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Utas eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint békéltető testülethez.
 
Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Központi telefonszám: +36 1 488 2186
 
Adatkezelés:
Személyes adatainak védelme érdekében nagy hangsúlyt fektetünk adatainak titkosságára. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. Amennyiben Ön a Hontravel Kft.-vel szerződést köt, hozzájárul, hogy adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően nyilvántartásba vegye és kezelje, valamint hozzájárul ahhoz, hogy esetleges marketing tevékenység céljából irodánk ajánlatával legközelebb is felkeresse. A hírlevelekről való leiratkozást az Utas automatikusan megteheti.

© IntroWeb | 2018 - Weboldal készítés, SEO